Общи условия

Използването на този сайт https://jokerspecialtycoffee.com/ е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа (зареждането на) до сайта, Вие приемате и се съгласявате с условияпрта в тях, като се задължавате да ги спазвате. С използването на сайта Вие декларирате освен съгласието си с тях, също и, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия. ЕВИРА -2017 ЕООД, ЕИК 204421123 си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта на общодостъпно място за всички бъдещи и настоящи клиенти.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ЕВИРА -2017” ЕООД , ЕИК 204421123, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч жк.Младост бл.332 вх.Г ет.4 ап.11, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „ jokerspecialtycoffee.com”, наричана по-долу за краткост „ jokerspecialtycoffee.com“.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
• Наименование на доставчика: ЕВИРА -2017 ЕООД
• Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ж.к Младост бл.332, вх. Г, ет.4, ап.11
• Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. Тодор Каблешков  № 24
• Данни за кореспонденция: hi@jokerspecialtycoffee.com
• Вписване в публични регистри: ЕИК 2054421123

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:
(1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
email: kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел: (02) 980 25 24
факс: (02) 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. jokerspecialtycoffee.com е платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет jokerspecialtycoffee.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата jokerspecialtycoffee.com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата jokerspecialtycoffee.com, включително и електронни средства за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com чрез интерфейса на страницата на jokerspecialtycoffee.com, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата jokerspecialtycoffee.com в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Чл.4.  Доставчикът в платформата www.jokerspecialtycoffee.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл.5.(1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес jokerspecialtycoffee.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата jokerspecialtycoffe.com
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата jokerspecialtycoffee.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата jokerspecialtycoffee.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата jokerspecialtycoffee.com.
Чл.6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА WWW.JOKERSPECIALTYCOFFEE.COM

Чл. 7. (1) За да използва www.jokerspecialtycoffee.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) За да използва jokerspecialtycoffee.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него регистрационни данни (име и парола) за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(3) При регистрацията на jokerspecialtycoffee.com. Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
(4) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com, съобразно посочената в него процедура.
(5) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Завърши поръчката”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(6) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща или по телефон. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(7) jokerspecialtycoffee.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на jokerspecialtycoffee.com.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата jokerspecialtycoffee.com стоки. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
Чл.9 Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата jokerspecialtycoffee.com по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата jokerspecialtycoffee.com
(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация и верификация на Ползвателя като страна по договора;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;
(6) Потвърждение на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените му стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в jokerspecialtycoffee.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл.14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com са определени в профила на всяка стока в платформата jokerspecialtycoffee.com. Информационните услуги на jokerspecialtycoffee.com се предоставят “във вида, в който са публикувани”. jokerspecialtycoffee.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com в профила на всяка стока в платформата jokerspecialtycoffee.com.
(3) Доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
(4) Платформата jokerspecialtycoffee.com отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях да бъдат изчерпани при подаване на заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, jokerspecialtycoffee.com потвърждава възможността/ невъзможността за доставка на заявената през платформата стока.
(5) Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на jokerspecialtycoffee.com, преди доставката им, за неактуализирана информация на cайта, свързана с поръчаните продукти.
(6) Част от информацията, публикувана в jokerspecialtycoffee.com е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата jokerspecialtycoffee.com или чрез електронна поща.

Чл.15. (1) Потребителят има право да поръчва всички стоки и/или услуги, посочени в платформата jokerspecialtycoffee.com. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените възможности.
(2) Доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на jokerspecialtycoffee.com, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, jokerspecialtycoffee.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Чл.16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com  в Приложение № 1 към тези общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, включително и предлаганата от Доставчика услуга за смилане на предлаганите сортове кафе ;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4.  за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5.  за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;
6.  за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.
(3) Когато доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата jokerspecialtycoffee.com в Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал.4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес jokerspecialtycoffee.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(8) Когато доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл.17. (1) jokerspecialtycoffee.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта.
(2) Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и други подобни) на направена поръчка чрез интерфейса на платформата jokerspecialtycoffee.com да бъдат променени, като jokerspecialtycoffee.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
(3) Ако Доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл.18. Потребителят получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на jokerspecialtycoffee.com като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на jokerspecialtycoffee.com.

Чл.19. jokerspecialtycoffee.com не носи отговорност в случай, че при използването му или на материали от него за Потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

Чл.20. Доставчикът в платформата jokerspecialtycoffee.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата www.jokerspecialtycoffee.com. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на www.jokerspecialtycoffee.com.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата www.jokerspecialtycoffee.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата www.jokerspecialtycoffee.com
(3) Цената за доставката е отделна от цената на доставяната стока или услуга и размерът й се определя при потвърждаване на поръчката, като цената на доставката е точно и недвусмислено посочена.

Чл.22. (1) При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, нарушена цялост на опаковката и други щети, Потребителят следва незабавно да уведоми www.jokerspecialtycoffee.com.
(2) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не се удовлетворяват.
(4) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата www.jokerspecialtycoffee.com стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(5) www.jokerspecialtycoffee.com извършва доставки стоки или услуги само на територията на Република България.

Чл.23. Доставчикът в платформата www.jokerspecialtycoffee.com не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл.24. www.jokerspecialtycoffee.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Чл.25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.26. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на www.jokerspecialtycoffee.com
(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“) като Доставчикът ги обработва във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
(3) Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. „ЕВИРА -2017″ ЕООД събира, използва, предава и защитава лични данни в съответствие с Общия регламент на ЕС относно защитата на данните) и всяко друго приложимо българско законодателство. Подробна информация относно събирането, използването, защитата на личните данни са отразени в Политика за личните данни на „ЕВИРА -2017″ ЕООД, която се публикува на Сайта. „ЕВИРА -2017″ ЕООД си запазва правото да изменя едностранно Политиката на личните данни с цел да отразява всички изменения за начина, по който „ЕВИРА -2017″ ЕООД обработва лични данни или измененията на приложимото законодателство. В случай на такива изменения „ЕВИРА -2017″ ЕООД публикува изменената версия на Политиката за личните данни.
(4) „ЕВИРА -2017″ ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „ЕВИРА -2017″ ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
(5) Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „ЕВИРА -2017″ ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
(7) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата www.jokerspecialtycoffee.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата www.jokerspecialtycoffee.com.
(8) Във всеки момент, Доставчикът в платформата www.jokerspecialtycoffee.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. БИСКВИТКИ

Чл.27. (1) Бисквитките  или „Cookies”  се използват за да подсигурят и подобрят  функционирането на платформата. Посредствим  използването на  бисквитки  се анализира поведението на посетителите  на www.jokerspecialtycoffee.com  с цел реклама.
(2) Използването на бисквитки позволява подобряването на платформата, така че да съдържа максимално полезна информация за неговите посетители.
(3) Посетителита на сайта, могат да настроят своя интернет браузър, по начин, който позволява бисквитките да не бъдат запаметявани или да бъдат изтрити вече запаметените такива.
(4) Доставчикът на платформата www.jokerspecialtycoffee.com, не носи отговорност в случай, че интернет браузера не поддържа функции за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметените бисквитки.
(5) В случай, че запаметяването на бисквитки бъде забранено или бъдат изтрити вече запаметени бисквитки, е възможно нарушаване функционирането на платформата.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.28. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата www.jokerspecialtycoffee.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата www.jokerspecialtycoffee.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.29. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.jokerspecialtycoffee.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл.30. (1) При заплащане в брой, с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и/или услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на потвърдената поръчка на www.jokerspecialtycoffee.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока или услуга.
(2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на „ЕВИРА -2017″ ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, www.jokerspecialtycoffee.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
(3) При заплащане на поръчана стока с Дебитна/Кредитна карта чрез електронния ПОС на магазина – потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка, която се доставя и/или извършва след получаване потвърждение за успешен превод от картовия оператор.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата www.jokerspecialtycoffee.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата www.jokerspecialtycoffee.com.В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 32. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата www.jokerspecialtycoffee.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл.33. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата www.jokerspecialtycoffee.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл.34. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.35. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.jokerspecialtycoffee.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

Чл.36. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.37. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.38. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.39. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.jokerspecialtycoffee.com.

Чл.40. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани през www.jokerspecialtycoffee.com, чрез формата за въпроси и запитвания и/или на hi@jokerspecialtycoffee.com.