Политика за поверителност

Политиката за поверителност, бисквитки и Декларация за съгласие с Политиката за поверителност на ЕВИРА -2017 ЕООД.

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е приоритетно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите (GDPR), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и за електронната търговия ( ЗЕТ ).

Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на ЕВИРА -2017 ЕООД (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това. Закона

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в jokerspecialtycoffee.com  („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е собственост на ЕВИРА -2017 ЕООД, ЕИК 204421123, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч ,жк.Младост ,бл.332,вх.Г,ет.4,ап.11, телефон за контакти: +359 878 23 66 80

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО  НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА +359 87 823 66 80. ИЛИ НА hi@jokerspecialtycoffee.com. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ,
ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЕВИРА -2017 ЕООД (по-нататък наричана за краткост „Администратор“) е Дружество с ограничена отговорност с ЕИК 204421123 със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч ,жк.Младост ,бл.332,вх.Г,ет.4,ап.11, телефон за контакти: +359 87 823 66 80 и интернет страница: https://jokerspecialtycoffee.com/

НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
 • Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

III. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЕВИРА -2017 ЕООД събира от потребителите следната информация:
Име и фамилия, телефон за контакт, email (електронна поща), град и пощенски код, IP адрес, Информация от кукита (cookies);

Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Някои от бисквитките са необходими за нормалното функциониране на https://jokerspecialtycoffe.com.

Целите на обработването са, както следва:

 1. Обработване на Вашата поръчка и осъществяването на доставка на желаните от Вас продукти;
 2. Обработване и отговаряне на Ваши запитвания във връзка с услугите, които предоставяме;
 3. За да получавате предложения за нашите продукти и актуални промоции, което може да представлява директен маркетинг;

IV. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

На основание чл. 6, ал. 1, „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за изпълнение на договора за покупко-продажба на кафе и други стоки, по който Вие сте страна, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за легитимните интереси на търговското дружество.

V. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. “ЕВИРА -2017” ЕООД събира, използва, предава и защитава лични данни в съответствие с Общия регламент на ЕС относно защитата на данните) и всяко друго приложимо българско законодателство.

Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на някоя от следните категории лица:

 1. Куриерски и спедиторски компании – за да осъществим доставката на желаната от Вас стока;
 2. Наши доставчици на услуги (като например счетоводни компании, които да издадат фактура или осъществят други действия във връзка с нашите данъчни и/или счетоводни задължения);
 3. Компетентни държавни органи – след като се уверим, че е спазена процедурата за поискването на съответната информация.

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

VI. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Вашите лични данни се съхраняват:

 • На електронен носител – на сървъри, които притежават необходимите технически мерки за защита, включително защита от зловреден софтуер, криптиране, както и съответната физическа защита.

VII. ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съхраняваме Вашите лични данни за срока, необходим за изпълнението на Вашата поръчка, както и 6 (шест месеца) след това.

Следва да имате предвид, че част от Вашите лични данни се съдържат в документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, което налага съгласно изискванията на Закона за счетоводството да бъдат съхранявани за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Следва да имате предвид, че част от Вашите лични данни се съдържат в други носители на счетоводна информация, което налага съгласно изискванията на Закона за счетоводството да бъдат съхранявани за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

VIII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ (GDPR)

 1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

IX. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.